با توجه به برگزاری موفقیت‌‌آمیز سه کنگره قبلی در سال‌های 1395 و 1397 و 1399در دانشگاه‌های تهران ، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز ، چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران توسط آب انجمن آب و فاضلاب ایران و دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1401برگزار می‌شود. از جمله ویژگی‌های این کنگره که با حمایت شرکت‌های آب و فاضلاب استان قم و... برگزار می‌شود همکاری نزدیک و انتقال واقعی تجربه و دانش بین صنعت و دانشگاه بوده که در زیر چتر یک انجمن تخصصی (انجمن آب و فاضلاب ایران) برگزار می­‌شود. کمیته‌های تخصصی تلفات آب، بازیافت آب و کیفیت آب انجمن در برنامه‌ریزی علمی و برگزاری کنگره مشارکت فعال خواهند داشت. از دیگر ویژگی­‌های این کنگره، کاربردی و تخصصی‌بودن آن بوده که چندوجهی بودن موضوعات مرتبط با آب و فاضلاب آن را طلب می­‌کند.