آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-08-15
تاریخ شروع کنگره
1401-09-01
تاریخ پایان کنگره
1401-09-03