در این کنگره سه نشست تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان صنعت و دانشگاه برگزار می شود.