کلیه افراد حقوقی اعم از شرکتهای آب و فاضلاب و یا دیگر شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی که مایل به حمایت مالی از همایش می باشند می‌توانند فرم مربوط به انجام حمایت مالی را تکمیل و از طریق سایت بارگذاری نمایند. 

 تصویر فیش واریزی و فرم تکمیل شده  را به ایمیل دبیرخانه به نشانی iwwa.conf@gmail.com ارسال فرمایید.

برای دانلود فایل کلیک کنید