شورای سیاستگذاری 
دکتر مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
رئیس شورای سیاستگذاری کنگره
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
   
 دکتر رحیم عالی
 دبیر کنگره
عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم 
وب سایت:https://health.muq.ac.ir
پست الکترونیکی:aali1400@gmail.com
   
دکتر پریسا سادات آشفته
عضو هیئت علمی  و دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم 
دبیر علمی کنگره
وب سایت:https://qom.ac.ir/pashofteh
پست الکترونیکی:PS.Ashofteh@qom.ac.ir
   
دکتر احمدرضا یاری
عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دبیر اجرایی کنگره
وب سایت:https://health.muq.ac.ir 
پست الکترونیکی:yari1ahr@gmail.com

 

 
  دکتر حسن فرمانی انتظام
استادیار دانشگاه پیام نور قم
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان قم
وب سایت: 
پست الکترونیکی:   
                                                                                                                                                      
 
  دکتر روح الله یاری                                                                                                                                    
 دکترای علوم و مهندسی آب و نماینده آب منطقه‌ای قم
 پست الکترونیک:Ryari@gmail.com

 وب سایت :                           

   
   آقای دکتر مهدی راونجی                                                                                                                                      
 دکترای علوم انسانی و نماینده دانشگاه قم
 پست الکترونیک: Mahdiravanji@yahoo
 وب سایت:
 
   
   دکتر احمد سیاحی                                                                                                                                                    
 مدیر کل دفتر تحقیقات ، توسعه فناوری و  ارتباط با صنعت  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 
 پست الکترونیک: Ahmad.Sayahi@yahoo.com
 وب سایت:
 
 

 

 کمیته علمی
دکتر مسعود تابش
رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
 
 
 
دکتر احمد سیاحی                                                                                                                                                 

  مدیر کل دفتر تحقیقات ، توسعه فناوری و  ارتباط با صنعت  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور                                              

 

 پست الکترونیکی :Ahmad.Sayahi@yahoo.com


 
دکتر رحیم عالی 
عضو هیپت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم
پست الکترونیکی: aali1400@gmail.com
 
 
 
دکتر پریسا سادات آشفته
عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
پست الکترونیکی: pashofteh@ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر احمدرضا یاری 
عضو هیپت علمی ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم 

پست الکترونیکی: yari1ahr@gmail.com

 
دکتر یدالله غفوری                                                                                                                                                      
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم
پست الکترونیکی: yadollahghafuri@yahoo.com
   
 
دکتر علی ترابیان                                                                                                                                                        
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وبسایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
  
 

مهندس علی اصغر قانع                                                                                                                                                  
مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir

 

دکتر حمیدرضا صفوی                                                                                                                                                  

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان                                                                                                                

پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir 

 

دکتر ناصر طالب بیدختی                                                                                                                                                 
استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb@gmail.com
 
دکتر مهدی اسدی قالهری                                                                                                                                                
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم 
پست الکترونیکی: mehdi.asady@gmail.com
 
دکتر محمد جبلی احمدی                                                                                                                                                   
 شرکت مهندسی آب و فاضلاب قم
پست الکترونیکی: deputy@abfa-qom.ir
 
دکتر علی احسانی                                                                                                                                                        
استاد دانشگاه قم
پست الکترونیکی: ehsani46847@yahoo.com
 
دکتر سارا نظیف
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر زهرا اکبری
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zakbary [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر رضا غیاثی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rghiassi
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر محمدرضا مهرنیا
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrnia
پست الکترونیکی: mmehrnia [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
 
 
 
 
دکتر رضا فولادی فرد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم
پست الکترونیکی: rezafd@yahoo.com
 
 
 
 
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/pages/profiles.aspx?proffid=392194
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
دکتر مجتبی فاضلی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_fazeli [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
دکتر فرشید پژوم شریعتی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
وب سایت: faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa
پست الکترونیکی: pajoum [at] srbiau.ac.ir
 
 
 
 
دکتر حسن ایزانلو 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم 
پست الکترونیکی: h-izanloo@muq.ac.ir
 
 
 
 
مهندس محمد فهیمی نیا 
مربی دانشگاه علوم پزشکی قم
پست الکترونیکی: fahiminia.m@gmail.com
 
 
 
 
دکتر افشین تکدستان
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
پست الکترونیکی: takdastan [at] ajums.ac.ir
 
 
 
 
مهندس محمدحسن محمودیان 
مربی دانشگاه علوم پزشکی قم
وبسایت : https://health.muq.ac.ir/
پست الکترونیکی: fasele101@gmail.com
 
 
 
 
   دکتر احمد رضا کوهپایی
 دانشیار و عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
 پست الکترونیک :koohpaei@muq.ac.ir
 
 
 
 
مهندس حمیدرضا هنری
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران و بازرس انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: hamidrezahonari [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر کاوه حریری اصلی
شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهندس علی سیدزاده
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: seyedzadeh56 [at] gmail.com
 
 
 
 
مهندس عزیزالله مبینی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
 
 
 
 
دکتر ستار صالحی
استادیار دانشگاه آزاد گرمسار و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهندس علی اکبر غزلی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر عباس اکبرزاده
عضو هیئت علمی و مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
وب سایت: abbasakbarzadeh.blogfa.com/
پست الکترونیکی: abbasakbarzadeh [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر علیرضا حسن اقلی
وزارت جهاد کشاورزی و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: arho49 [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر محمدحسین صراف زاده
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
مهندس کوشیار اعظم واقفی
عضو کمیته نخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران-شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 
 
 
 
 
 
دکتر محمد حسن احرام پوش
استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد 
پست الکترونیکی: ehrampoush@ssu.ac.ir
 
 
 
 
دکتر حسین نایب
مهندس مشاور و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
پست الکترونیکی: pirnia.nayeb [at] gmail.com
 
 
 
 
مهندس بهنام وکیلی
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: vakili [at] nww.ir
 
 
 
 
دکتر بهمن یارقلی
استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: yar_bahman [at] yahoo.com
 
 
 
 
  دکتر امید بزرگ حداد
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: obhaddad@ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر حسن بختیار زاده 
شرکت مهندسی آب و فاضلاب قم
 
 
 
 
 
 
دکتر مهتاب باغبان
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: baghebanmahtab [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر احسان جباری 
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم 
پست الکترونیکی: e.jabbari@qom.ac.ir
 
 
 
 
مهندس غلامرضا شقاقی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: greza80 [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر میترا غلامی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: gholamim [at] iums.ac.ir
 
 
 
 
مهندس مجید قنادی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر سید حسین سجادی‌فر
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: sajadi [at] scu.ac.ir
 
دکتر طاهر رجایی                                                                                                                                                                       
استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

پست الکترونیکی: trajaee@qom.ac.ir

دکتر مهدی صدیقی                                                                                                                                                                      
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: sedighi.ac@gmail.com

 

دکتر عبدلله رشیدی مهرآباد                                                                                                                                                              

     

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
مهندس سید احمدرضا شاهنگیان                                                                                                                                                       
کارشناس ارشد دانشگاه تهران 
دکتر امیرحسین محوی                                                                                                                                                                   
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکی: ahmahvi@yahoo.com

دکتر محمود علی محمدی                                                                                                                                                                
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: m.alimohammadi@tums.ac.ir
دکتر علیرضا مصداقی نیا                                                                                                                                                               
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: mesdaghinia@sina.tums.ac.ir
دکتر افشین ابراهیمی                                                                                                                                                                    
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
دکتر سینا دوبرادران                                                                                                                                                                     
استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 

 

 

 

 

  دکتر سید احمد شفیعی                                                                                                                                                                 

اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قم

  دکتر جعفر یزدی                                                                                                                                                                         
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر مائده هادی نیا                                                                                                                                                                     
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت
پست الکترونیکی: maedeh.hadinia@iau.ac.ir
  اکبر رحیمی پور         
دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: Akbar.rahimipoor@ut.ac.ir
  دکتر مهسا واعظ تهرانی                                                                                                                                                                
رییس گروه تصفیه خانه ها و شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور 

پست الکترونیکی :mahsavaeztehrani@yahoo.com

  دکتر لعبت تقوی                                                                                                                                                     
دانشیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد 

پست الکترونیکی :i.taghavi@srbiau.ac.ir

  مهندس علیرضا طباطبایی                                                                                                                                         
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری اب مدیر کل دفتر نظارت بر بهرادی اب و شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور 

پست الکترونیکی :tabatabaee@nww.ir

   
 
 
    دکتر علی اصغری                                                                                                                                                                  
 دکتری عمران آب و مدیر عامل شرک سهامی اب منطقه ای قم

پست الکترونیکی :asghari_1@yahoo.com

 
     دکتر روح الله یاری                                                                                                                                                               
دکترای علوم و مهندسی آب و نماینده آب منطقه‌ای قم

پست الکترونیکی :Ryari@gmail.com

 

    دکتر حمیدرضا خستو                                                                                                                                                              
دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

پست الکترونیکی :Hamidreza_khastoo@yahoo.com

 
     دکتر مجید کلانتری                                                                                                                                                               
دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

پست الکترونیکی :Eng.m.klt@gmail.com

 

    دکتر حسین عطایی فر                                                                                                                                                                 
 دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

پست الکترونیکی :ataei@nww.ir

 
     مهندس محمد اکرمی                                                                                                                                                             
دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

پست الکترونیکی :akrami@nww.ir