مهندس هاشم امینی

معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور


 

 

دکتر راضیه فرمانی (Dr. Raziyeh Farmani)

دانشیار، دانشکده مهندسی، ریاضیات و علوم فیزیکی دانشگاه اکستر، انگلیس پروفسور زوران کاپیلان، (Professor Zoran Kapelan)

 

استاد، گروه مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران و علوم زمین، دانشگاه صنعتی دلفت